Zpracování osobních údajů


Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

 • Důvody proč zpracováváme Vaše osobní údaje,
 • jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a další souvislosti s tím spojené

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

 • osobní údaj– veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné žijící fyzické osobě, například jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa apod. K osobním údajům patří i různé jednotlivé informace, které společně jako celek mohou vést k identifikaci určité osoby. Dále jsou osobním údajem také údaje, které sice byly zbaveny informací umožňujících identifikaci, zašifrovány nebo pseudonymizovány, ale lze je použít ke zpětné identifikaci osoby, zůstávají osobními údaji a GDPR  se na ně i nadále vztahuje.
 • subjekt údajů– osoba, k níž se osobní údaje vztahují
 • zpracování osobních údajů– činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji,
 • správce– osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů
 • zpracovatel– fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce na základě jeho pověření
 • účel– důvod, pro který správce zpracovává osobní údaje
 • zvláštní kategorie osobních údajů– jedná se o citlivý osobní údaj, který má zvláštní povahu, jako např. údaje o zdravotním stavu
 • oprávněný zájem– zájem správce nebo i jiného subjektu, zájmy správce stanovené v právních předpisech, např. ochrana majetku kamerovým systémem
 • příjemce– osoba, které jsou osobní údaje předány

 

 

 1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 19 skupina podniků koncernu Patient First, které jste údaje poskytl/a, nebo která je od vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů. Koncern Patient First je tvořen řídícím podnikem – společností Patient First s.r.o., IČ: 14352893, se sídlem Mrštíkova 2452/1A, 100 00 Vinohrady (zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soud v Praze, pod spisovou značkou C 364420 a jím řízenými podniky – rídící podnik i řízeneé podniky jsou poskytovateli zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních předpisů, kteří jsou alespoň z části ve vlastnictví řídícího podniku. Skupina podniků se řídí společnými pravidly týkající se ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje obvykle zpracovává ta společnost z koncernu Patient First, jejímž jste klientem nebo pacientem. Pokud jste pacientem/klientem/uživatelem služeb více společností z koncernu Patient First, spravuje každá společnost takové osobní údaje, které se týkají jejího produktu, služby (včetně zdravotních služby) nebo jiného právního vztahu, na jehož základě probíhá příslušná spolupráce. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedený účel/účely udělujete celé skupině podniků Patient First.

 

 1. Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • poskytování zdravotních služeb
 • vykazování hrazených zdravotních služeb
 • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
 • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

 

III. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je

 • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
 • splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

 

 1. Příjemci osobních údajů
 • pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba
 • jiní poskytovatelé zdravotních služeb nebo poskytovatelé sociálních služeb k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi
 • osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb.
 • státní orgány (zejména orgány činné v trestním řízení, Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy) a další subjekty na základě jiných právních předpisů,
 • subjekty, které Správci poskytují služby a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů, jedná se například o poskytovatele našich IT služeb

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

 

 1. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • máte právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás Správce zpracovává
 • máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů
 • máte právo na jejich opravu, omezení či výmaz (pokud výmaz umožňují právní předpisy).
 • máte právo vznést námitku proti zpracování
 • Máte právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle příslušných právních předpisů
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Vašich práv či k porušení povinností Správce osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2021.